කොළඹ

කොළඹ

ශ්‍රීලංකාවේ ප්‍රධාන නගරය වන්නේ කොළඹ නගරයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙක් පලාත් වලට වඩා වැඩි ජනගහනයක් කොළඹ නගරයේ ජිවත් වේ. රටේ සියලු ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සදහා ප්‍රධාන කාර්යාල පිහිටා ඇත්තේද කොළඹ නගරයේය ඒ හා සමානව ප්‍රධාන රැකියා මධ්‍යස්ථාන විශාල ප්‍රමාණයක් ද පිහිටා ඇත තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ සියලු පහසුකම් සහිත පාසල් වැඩි ප්‍රමාණයක්ද පිහිටා තිබීමයි. කොළඹ නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවනාලිය මෙන්ම සංවර්ධන කේන්ද්‍රස්ථානය වී ඇත දැනට කොළඹ නගරයේ පවතින දියුණුව අනුව ගැමි ජනයා කොළඹ නගරය‍ට සංක්‍රමණය වී ඇත ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ධාවනයේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයද කොළඹ පිහිටා ඇත සංචාරක ව්‍යාපරය අතින්ද බැලු විට කොළඹ නගරයට ප්‍රධාන තැනක් හිමිවේ. තවත් විශේෂත්වයක් වනුයේ ගාලු මුවදොර පිහිටි අලංකාර මහා මර්ග අතින් බැලුවිට ද විශේෂත්වයක් ඇත.